ก้าวแรกสู่โลกภายนอกของเด็กน้อยวัยเตรียมอนุบาล (1 - 3 ปี) พรั่งพร้อมด้วย กิจกรรมนานาชนิด      ซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตรพัฒนาความพร้อมของกระทรวง ศึกษาธิการปรับให้เหมาะกับวัยและความสนใจของน้องน้อยๆ  โดยอาศัยประสบการณ์ กว่า 29 ปีของคณะครู   และผู้บริหารที่มีวุฒิความรู้ความสามารถด้านปฐมวัยอย่าง
แท้จริง   ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพและให้คำแนะนำเรื่องยาโดยเภสัชกรปริญญา
(เกียรตินิยม)
           อุดมไปด้วยสื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อขยายประสบการณ์ของเด็ก ๆ ให้ทัน โลกยุคโลกาภิวัฒน์  จัดการเสริมทักษะด้วยการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ โดยTeacher เจ้าของภาษาทุกสัปดาห์ ตลอดทั้งปี

         มีโทรทัศน์วงจรปิดช่วยในการดูแลการปฏิบัติงานของครู   เด็กได้เรียนรู้โดยรับประสบการณ์ตรงผ่านการสัมผัสด้วยประสาท สัมผัสทั้งห้า ( ตา หู  จมูก  ลิ้น  ผิวกาย )

         อีกทั้งให้ความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิด ด้วยอัตราส่วนผู้ดูแล 1 คนต่อเด็ก 4-5 คน   และมีการติดตามพัฒนาการของเด็ก อยู่เสมอ  นำเสนอท่านผู้ปกครองทางสมุดบันทึกพฤติกรรมประจำวัน  ผลงานฝึกทักษะต่าง ๆ และสมุดรายงานประจำตัว (สมุดพก)

สถานที่ตั้ง
-  สะดวกในการเดินทาง รับ - ส่ง
-  ที่จอดรถกว้างขวาง  ปลอดภัยในการรับส่งบุตรหลาน
-  สภาพแวดล้อม (ร่มรื่น,ไม่แออัด,คับแคบ)
 
ประสบการณ์ ในการดูแลเด็กของผู้บริหารและบุคลากร
(ผู้มีใจรัก และมีเทคนิคมากย่อมดูแลได้ดีกว่า)
 
คุณวุฒิ ของผู้บริหารและบุคลากร (ผู้รู้หลักที่ถูกต้อง ย่อมนำทางเด็กไปในทางที่ถูก)  
การติดตามและรายงาน พฤติกรรมของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ
มีบันทึกพฤติกรรมประจำวัน ,สมุดพกรายเทอม ,ผลงานเด็ก (แบบฝึกทักษะ)
 
มี ใบอนุญาต ถูกต้องจากต้นสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ความสะอาดของบริเวณโดยทั่วไป
มีระบบการบริหารงานที่ดี มีระเบียบ (ซึ่งทำให้เด็ก ๆ ซึมซับความมีระเบียบวินัย)
มีการพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่อง  โดยมีหลักการ มีกิจกรรมใหม่ ๆ ไม่ลอกเลียนแบบมาอย่างผิวเผิน
มีการดูแลเรื่องสุขภาพอย่างมีหลักวิชา  ควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์ (การเรียนการสอน)
 
 
  หน้าโรงเรียน  |  เกี่ยวกับคิดดี้  | ข่าวสาร |  กิจกรรม  |  ระเบียบการ  |  คณาจารย์   |  ติดต่อโรงเรียน
 

 Copyright © by Kiddy Nursery. All right reserve