" หน้าที่และความรับผิดชอบในการเลี้ยงเด็กนั้น    ถ้าจะทำให้ดีต้องมีใจรักและทุ่มเทเพราะ เด็กเล็ก ๆ  ต้องการความรักและความอบอุ่น  การดูแลเอาใจใส่  อบรมสั่งสอน ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 0 - 6 ปีแรก    งานวิจัยทุกชิ้นบ่งบอกว่าเซลล์สมองจะพัฒนาได้ดีที่สุดในช่วงนี้ ดังนั้นหากว่าคุณพ่อคุณแม่มี
ภารกิจอื่นที่ต้องทำนอกเหนือจากการดูแลลูก ขอให้เลือก ที่จะให้ลูก อยู่ในมือของผู้มีประสบการณ์และมี"ใจ" ที่จะให้เด็ก ๆ จริง ๆ  ซึ่งคุณครูเชื่อมั่นว่า  คิดดี้ เนอร์สเซอรี่ มีความพร้อมค่ะ "
ปริญญาตรี   เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)  มหาวิทยาลัยมหิดล   22  มี.ค. 2525
ปริญญาโท   Master of Bussiness Administration (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
Middle Tenessee State University , U.S.A
  10  ส.ค. 2528
สัมฤทธิ์บัตร   ชุดฝึกอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย(เกียรตินิยม) 
หลักสูตรสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  1  พ.ค. 2532
ประกาศนียบัตร   ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)  กระทรวงศึกษาธิการ   26  ก.พ. 2534
ปริญญาตรี   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   29  เม.ย. 2539
อบรม   " HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT "
  ( By THREE SOUNDS THEORY)
  จัดโดย โรงเรียนเอกชนกลุ่ม 3 เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
11-12 ตค. 2548
สัมมนา   " ปฐมวัย อนาคตของชาติ " กรมอนามัย , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
  24 มิ.ย. 2548
สัมมนา   " ทางเลือกใหม่ของสื่อการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา"   29 ม.ค. 2548
อบรม   " มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี"
   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  3 พ.ค. 2547
อบรม   " พี่เลี้ยงมืออาชีพ"
   ชมรมสถานรับเลี้ยงเด็ก
  20  มี.ค. 2547
อบรม   " การจัดโปรแกรมการเรียนรู้แบบจิตปัญญา  สำหรับเด็กวัยเตาะแตะ "
   สถาบันพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
17-18  ส.ค. 2545
อบรม   " ความรุ้พื้นฐาน สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ "
   คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  สมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย  
   สถาบันสร้างสรรค์ศักยภาพสมอง  CREATIVE  BRAIN
2-3  ต.ค. 2542
อบรม   " หลักการจัดการศึกษาระดับอนุบาลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยมาตรฐาน
   โรงเรียนอนุบาลเอกชน  พ.ศ. 2531 "  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2531
สัมมนา   " ร่างนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบการ "
   สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
4 พ.ค. 2529
สัมมนา   " สัญญาณอันตรายของเด็กวัยอนุบาล " รายการ " รักลูกให้ถูกทาง " บ.มีเดีย อิมแพ็ค จำกัด 4 พ.ค. 2529
 
 
  หน้าโรงเรียน  |  เกี่ยวกับคิดดี้  | ข่าวสาร |  กิจกรรม  |  ระเบียบการ  |  คณาจารย์   |  ติดต่อโรงเรียน

Copyright © by Kiddy Nursery. All right reserve.